Login:

Hasło:

pamiętaj mnie

zarejestruj się
przypomnij hasło

Navigotour
Biuro podrozy First Class
mobini - Twój œwiat w komórce

REGULAMIN USŁUG GRUPY TELESTAR I OSADAI.Definicje

1.Wszelkie wyrazy pisane wielką lub małą literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1. "Regulamin" - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują, określający warunki i zasady korzystania z Serwisu;

2."Administrator" - spółka Telestar Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS  0000106833; NIP:526-26-28-280, Regon:015031718; wysokość kapitału zakładowego: 7.459.500,00 PLN

3. "Serwis" - internetowy portal społecznościowo-towarzyski Osada.pl, umieszczony pod adresem internetowym osada.pl wraz ze wszystkimi jego elementami, zarządzany przez Administratora;

4. "Program" - program telewizyjny emitowany na antenie interaktywnej telewizji ITV należącej do Administratora pod nazwą Moje Logo;

5."Rejestracja" - procedura rejestracji w Serwisie dokonywana w formie elektronicznej na stronie osada.pl, opisana w Punkcie II.3 Regulaminu;

6."Użytkownik" - osoba fizyczna, która dokonała poprawnej Rejestracji w Serwisie, zgodnie z Punktem II.3 Regulaminu; 

7."Login" lub" Nick" - indywidualny, unikalny ciąg znaków identyfikujący danego Użytkownika w Serwisie; Login wybierany jest podczas Rejestracji i jest zmienny w każdym momencie korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem, że nie można sobie przypisać Loginu, który jest już użytkowany przez innego Użytkownika;

8."Konto" - miejsce w Serwisie, dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu (tj. po podaniu poprawnego Loginu i Hasła danego Użytkownika), w którym można dodawać, zmieniać i usuwać wszelkie informacje o sobie włącznie z możliwością zarządzania własnymi Utworami;

9."Profil" - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są następnie udostępniane i prezentowane w Serwisie;

10."ID" - indywidualny, niemożliwy do zmiany identyfikator przypisywany automatycznie przez Serwis elektroniczny;

11."Strona Użytkownika" - miejsce w Internecie - zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie elektronicznym w postaci  Login.osada.pl lub osada.pl/pokaz_profil.php?id=ID lub osada.pl/ID, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny - do którego dostęp posiadają inni Użytkownicy lub osoby trzecie, nie będące Użytkownikami  które mogą zapoznać się z Profilem danego Użytkownika;

12."Utwór" lub  "Utwory" - oznacza odpowiednio pliki, zdjęcia, krótkie filmiki lub inne treści multimedialne, w tym także przedstawiające wizerunek Użytkownika, przekazane przez Użytkownika za pomocą Internetu lub telefonu komórkowego z wykorzystaniem protokołu WAP, w celu umieszczenia ich w Serwisie na Stronie Użytkownika, przy czym Użytkownik posiada pełnie autorskich praw majątkowych do tych Utworów oraz zgodę na korzystanie i rozpowszechnienie wizerunku osób w nich przedstawionych; w zakresie przekazanych Utworów na mocy niniejszego Regulaminu Użytkownik udziela na rzecz Administratora nieodpłatnej zgody/licencji na dalsze korzystanie i ich rozpowszechnianie w Serwisie i/lub Programie.


II.Warunki korzystania z Serwisu


1.Serwis Osada jest internetową platformą towarzysko-rozrywkową. Ma na celu umożliwienie kontaktu osobom zarejestrowanym (Użytkownikom) w Serwisie.

2.Warunkiem korzystania z Serwisu i świadczonych w  ramach Serwisu usług jest Rejestracja w Serwisie, w tym akceptacja niniejszego Regulaminu. Akceptacja treści Regulaminu dokonywana jest w toku Rejestracji w Serwisie. Korzystanie przez  Użytkownika z Serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3.Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Uzyskanie statusu Użytkownika wymaga od osoby rejestrującej się w systemie elektronicznym poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego, w tym dokonania wyboru unikalnego Loginu i Hasła, wskazania własnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), na który zostanie wysłany e-mail aktywacyjny oraz zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu. W celu ukończenia procesu Rejestracji należy odebrać e-mail aktywacyjny wysłany na adres poczty elektronicznej, który podano podczas rejestracji i postępować według wskazówek umieszczonych w jego treści (metoda autoryzacji double opt-in).Wszystkie podane podczas rejestracji dane muszą być zgodne z prawdą. Osoba rejestrująca się w Serwisie musi mieć ukończone co najmniej 18 lat, natomiast w przypadku osób niepełnoletnich rejestracja w Serwisie wymaga uprzedniej zgody prawnego opiekuna niepełnoletniego, w tym zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu.

4.Użytkownik:
(1)wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Serwisu wszelkich jego danych osobowych teraz i w przyszłości, przekazanych podczas Rejestracji, jak i w czasie późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu i/lub Programu;
(2)wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora Serwisu z jego wizerunku udostępnianego na przekazywanych do Serwisu Utworach w celu upublicznienia tych Utworów w Serwisie i/lub Programie;
Zgoda udzielona przez Użytkownika zgodnie z Punktem II.4 (1) i (2) Regulaminu obejmuje także zezwolenie udzielone Administratorowi Serwisu na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.   

5.Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Serwisu, jak również prawo do ich poprawiania oraz prawo do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych Serwisu i z Serwisu.

6.Wszelkie dane osobowe, Utwory i inne informacje składające się na Profil Użytkownik przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu, przez co należy rozumieć umożliwienie dostępu do tych danych, Utworów i innych informacji przez nieograniczony krąg użytkowników Internetu oraz interaktywnej telewizji iTV.

7.Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz następujących zakazów:
(1)zakaz używania wulgaryzmów;
(2)zakaz umieszczania linków do witryn internetowych w funkcjach Serwisu, które mogą posłużyć za darmowe miejsce reklamowe;
(3)zakaz umieszczania jakichkolwiek treści pornograficznych;
(4)zakaz grożenia, obrażania lub poniżania innych Użytkowników Serwisu;
(5)zakaz podszywania się pod inne osoby;
(6)zakaz umieszczania treści nie odpowiadających przeznaczeniom Serwisu;
(7)zakaz umieszczania treści pośrednio i bezpośrednio niezgodnych z polskim prawem (przykładowo spamu);
(8)zakaz naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności Użytkownik może umieszczać wyłącznie Utwory, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w Serwisie ) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane);
(9)zakaz przenoszenia prawa do korzystania z Serwisu na inne osoby bez pisemnej zgody Administratora.


III.Prawa autorskie (umowa licencyjna)

1.Przekazując do Serwisu Utwór, Użytkownik oświadcza jednocześnie, że:
(1)posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Utwory mogły być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu i/lub Programu oraz w innych mediach, w zakresie wynikającym z treści zgód, o których mowa  w Punkcie II.4 Regulaminu;
(2)korzystanie przez Administratora z Utworów w zakresie określonym w Regulaminie nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, ani ich żadnych dóbr osobistych;
(3)posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe do Utworów przekazywanych do Serwisu;
(4)uzyskał wszelkie zgody osób trzecich na korzystanie przez Użytkownika i/lub Administratora z ich wizerunku wykorzystanego w Utworach w zakresie określonym w Regulaminie;
(5)wyraża zgodę na oznaczanie Utworów przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo);
(6)przyjmuje do wiadomości, że każdy Utwór może zostać usunięty w każdej chwili przez Administratora bez podawania przyczyny.

2.W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora dotyczących naruszania jakichkolwiek ich praw do Utworu lub wizerunku, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, jak też zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń oraz do pokrycia w całości szkody poniesionej przez Administratora w związku ze zgłoszeniem przez osoby trzecie powyższych roszczeń. Powyższe zobowiązanie Użytkownika nie wyłącza przysługującego Serwisowi prawa do dochodzenia odszkodowania na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego.

3.Za jakiekolwiek skutki działań Użytkownika w wyniku umieszczeniu Utworów,   komentarzy lub innych treści w Serwisie, a także za  skutki udzielenia Administratorowi, zgodnie z Regulaminem licencji, zgód i zezwoleń,  w tym za korzystanie przez Administratora z udzielonych przez Użytkownika praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik.

4.Użytkownik w momencie przekazania Utworu bądź Utworów do Serwisu, udziela na rzecz Administratora nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej, bezwarunkowego, nieograniczonego terytorialnie prawa na korzystanie z Utworów, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przekazania Utworu, a w szczególności na:
(1)wprowadzania do obrotu, w tym poprzez sieć Internet;
(2)użyczenie lub najem;
(3)publiczne udostępnianie  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (pole internetowe);
(4)wprowadzanie do pamięci komputera;
(5)publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, emitowanie za pomocą dowolnego medium;
(6)rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób;
(7)dokonywania opracowań Utworów i ich modyfikowania.

5.Wraz z licencją Użytkownik udziela Administratorowi prawa do dalszego przekazywania prawa do korzystania z Utworów na rzecz osób trzecich (sublicencja).  

6.Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od korzystania z przysługujących mu autorskich praw osobistych do Utworów i jednocześnie upoważnia Administratora do ich wykonywania, w szczególności nie żądać od Administratora oznaczania  Utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub  jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na Użytkownika, przy czym Administrator może oznaczyć Utwory Użytkownika w Serwisie  posiadające źródło pochodzenia,  poprzez wskazanie jego Loginu w Serwisie.

7.Przekazanie Utworu następuje z chwilą jego wysłania przez Użytkownika do Serwisu za pomocą Internetu lub za pomocą telefonu komórkowego z wykorzystaniem protokołu WAP.

8.Użytkownik stwierdza i gwarantuje, że jest uprawniony do udzielenia powyższej licencji. Ponadto Użytkownik stwierdza i gwarantuje, że będzie zawsze wywiązywał się z obowiązków nałożonych na niego przez postanowienia niniejszego Regulaminu oraz że będzie przestrzegał przepisów i regulaminów dotyczących użytkowania Serwisu. Użytkownik udostępniający Utwory jest świadomy zakresu swej odpowiedzialności wynikającego z postanowień niniejszego Regulaminu.

9.Z tytułu korzystania z Serwisu   Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone licencje, zgody i  zezwolenia.


IV.Uprawnienia Administratora

1.Administrator Serwisu ma prawo moderować dane podane przez Użytkownika, przez co należy rozumieć uprawnienie Administratora do odmowy ich opublikowania na łamach Serwisu i/lub Programu, zablokowania Konta lub Strony Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, moralność, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.Administrator Serwisu ma także prawo odmówić publikacji Utworu, zablokowania Konta lub Strony Użytkownika, jeżeli przekazane Utwory będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, moralność zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, będą słabej jakości, nie będą spełniać warunków technicznych Serwisu (jak np. z uwagi na zbyt małe albo zbyt duże rozmiary fizyczne, przekazanie w formacie nieobsługiwanym w ramach Serwisu), a także w sytuacji, gdy przekazany Utwór: (i) w postaci zdjęcia będzie miał objętość przekraczającą 300 kilobajtów; (ii) w postaci filmiku będzie trwał dłużej niż 1 minutę.

3.Administrator Serwisu nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.

4.Administrator może w każdej chwili rozszerzać lub ograniczać zakres i sposób świadczonych usług dla wszystkich lub dla wybranego Użytkownika.

5.Administrator może w każdej chwili usunąć jakiekolwiek Konto lub zabronić dostępu do Serwisu właścicielowi tego Konta bez podawania przyczyny.


V.Postanowienia rożne

1.Użytkownik może skasować swoje Konto wraz ze wszystkimi danymi jakie były kiedykolwiek przez niego podane; Użytkownik ma wgląd w swoje dane oraz może je zmieniać- w tym celu odpowiedni wniosek należy wysłać korzystając z formularza kontaktu.

2.Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej uprzedniej zgody Administratora.

3.Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów, w szczególności ale nie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (wysyłka na adres e-mail), oraz na numer telefonu komórkowego, pod warunkiem podania przez Użytkownika.

4.Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora treści informacyjnych w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (wysyłka na adres e-mail), oraz na numer telefonu komórkowego, pod warunkiem podania przez Użytkownika, dotyczących Serwisu, pozostałych portali Których właścicielem jest Telestar Sp. z o.o. i interaktywnej telewizji iTV.

5.Administrator informuje, że  niektóre usługi dostępne w ramach Serwisu są odpłatne przy czym stosowne informacje o cenie takiej usługi są podawane, w taki sposób aby każdy Użytkownik mógł się z nimi zapoznać.


VI.Postanowienia końcowe

1.Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: info@osada.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Serwisu. Korzystanie z usług Serwisu po ogłoszeniu zmian oznacza akceptację zmian Regulaminu przez Użytkownika.

2.Użytkownik wyraża zgodę na to, by warunki niniejszego Regulaminu były podzielne. Jeżeli dowolne jego postanowienie lub warunek okaże się nieważny bądź niewykonalny, w całości lub częściowo, postanowienie to lub warunek nie będzie wpływać na ważność pozostałych postanowienia i warunki Regulaminu, których interpretacja powinna uwzględniać pierwotne intencje w maksymalnie możliwym zakresie.

3.Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z korzystania z Serwisu.

4.Administrator, w ramach Serwisu nie świadczy Użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania jakichkolwiek Utworów umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie. Administrator nie odpowiada nie odpowiada z tytułu usunięcia z jakiegokolwiek powodu Utworów z Serwisu.

5.Oprócz powyższego, Administrator nie odpowiada w szczególności za sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu czy to bezpośrednio czy pośrednio, w szczególności za umieszczane Utwory, komentarze i wypowiedzi do Utworów i szkody wynikłe, z tytułu umieszczenia, a w konsekwencji naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich, za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta Użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika, za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta Użytkownika lub dowolnego Utworu, komentarza lub innej treści umieszczonych przez Użytkownika, w szczególności gdy istnieją wątpliwości co do legalności ich treści.

6.Administrator w zakresie wszystkich oferowanych usług udostępnianych w Serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności gdy wynika to z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których Administrator nie mógł przewidzieć i którym nie był w stanie zapobiec. Administrator deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania Serwisu nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.

7.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże Kont, dodawanie, zmienianie lub usuwanie jakichkolwiek danych lub zdjęć/przekazywanych Utworów z Konta przez osoby nieupoważnione.

8.Administrator nie odpowiada za błędy wynikłe z nieposiadania przez Użytkownika właściwych urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu lub korzystania z aplikacji (w szczególności przeglądarki stron www), które mogą powodować błędy lub nieprawidłowości w wyświetlaniu, funkcjonowaniu lub korzystaniu z Serwisu.
gadulec
telestar-logo

Copyright © 2006-2010 Telestar S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakt | O firmie | Reklama | Ochrona prywatności